U bent hier: Home » Algemene voorwaarden

Volg ons op Facebook

Volg ons op Facebook volg ons op Logo voor de laatste nieuwtjes
en gebeurtenissen

Veilige online betaling

Bancontact Maestro Mastercard Visa Secure online

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

De electronische webwinkel van Animato, een b.v.b.a. met maatschappelijke zetel te Ernest Vanhaevermaetestraat 14, 9030 Mariakerke (België), BTW BE 0884.123.029, RPR Gent, (hierna 'Animato') biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant plaatst via de online site van Animato. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief (Belgische) BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Producten aangeboden op onze website

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

Animato is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Animato is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Animato. Animato is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Beschikbaarheid

Animato biedt zijn producten aan op de website hetzij met een indicatie van voorraad of tot uitputting van voorraad. Animato streeft ernaar om alle door de klant bestelde producten beschikbaar te hebben. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval wordt de klant zo snel mogelijk geinformeerd en kan de klant beslissen zijn bestelling te annuleren.
Animato kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Artikel 5: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Animato assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Animato. De artikelen worden door de klant opgehaald in een filiaal van Animato, of worden geleverd op het adres dat door de klant tijdens de bestelprocedure werd opgegeven, en vermeld staat op de bevestigingsmail.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Animato doet zijn uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk te verwerken, maar zal evenwel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking of levering van de goederen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Animato.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Animato te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Animato beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Animato zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Animato klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Animato.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Animato mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Animato klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Animato – Hoogpoort 57, 9000 Gent (België).
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, gekraste, geplooide, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die speciaal voor de klant werden besteld en waarvoor geen voorraad wordt aangelegd
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Indien de klant het product wenst terug te sturen omdat het niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd bij de klant aankwam, en indien het product op voorhand werd betaald zal Animato het product inclusief verzendkosten terugbetalen. Tevens worden de door de klant gemaakte verzendkosten vergoed bij ontvangst van het door de klant geretourneerde artikel. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

Animato kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is verbroken.

Artikel 11: Privacy

Animato verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die de klant middels zijn bestelling afsluit en om hem vrijblijvend informatie van Animato toe te sturen.

Animato behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant kan zijn gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en de klant kan weigeren dat Animato zijn gegevens gebruikt om hem informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Animato – Hoogpoort 57, 9000 Gent (België).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Alle paswoorden wordt gecodeerd opgeslagen, Animato heeft dus geen toegang tot paswoorden. Animato respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Animato maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de klant geen cookies accepteert is het mogelijk dat hij problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan kan de klant contact met ons opnemen zodat de bestelling alsnog kan ingevoerd worden.

Animato houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@animatomusic.eu.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Animato om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Animato klantendienst

De Animato klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32-09/225 36 29, via e-mail op info@animatomusic.eu of per post op het volgende adres: Hoogpoort 57, 9000 Gent (België).

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Animato. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Animato kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat electronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Terug naar boven